Upprop: Säkra Lindholmens betjäntflygel nu!

 

En slottsruin, två flyglar från tidigt 1700-tal och resterna av en större slottspark är allt som i dag minner om den forna prakten på Lindholmen vid en vik av Vänern i Lidköpings kommun.
På 1600-talet låg här ett ståtligt barockslott och på 1500-talet en medeltidsborg som var sätesgård för en av maktens män kring Gustav Vasa – Ture Jönsson Tre Rosor.
När Carl von Linné besökte Lindholmen på sin »Westgöta-resa« 1746 var Lindholmen övergivit till förmån för närbelägna Stola några kilometer bort. Linné beklagar att allt det härliga stod övergivet:
»Sannerligen ingen främling skulle sig någonsin föreställa sådan härlighet i Westgöta land, som detta ej sjelf set.«

Den västra, så kallade betjäntflygeln, utgör en sista rest av den forna glansen. Länsstyrelsen för Västra Götaland ser, liksom Västergötlands museum, den som en viktig del i vårt kulturarv. Hösten
2018 var skadorna på flygeln så allvarliga att man lät en oberoende utredare – Martin Lindholm – undersöka om byggnaden gick att rädda och hur det i så fall skulle ske.

Efter bara några månader kom svaret i 96-sidig utredning, där han slår fast två saker: 1/ att flygeln kan säkras, och 2/ att den måste räddas »eftersom den är unik genom sin autenticitet« och utgör en
unik tidskapsel från tidigt 1700-tal. Martin Lindholm redovisar hur arbetet ska gå till och beräknar kostnaden att säkra flygeln till 7 till 8 miljoner inklusive entreprenad och projektledning.

Länsstyrelsen delar Lindholms uppfattning om Lindholmen, och vill nu veta hur vi ser på möjligheten till ett samfinansieringsprojekt. Vårt svar är att det är vår enda möjlighet att lämna vidare det kulturarv vi en gång fick till kommande generationer. Och att det dessvärre är mycket bråttom, redan om något något år kan det vara försent.

Vi är idag sju delägare, vars två familjer i drygt hundra år förvaltat Lindholmens gård och dess stora natur- och kulturvärden. Vår förhoppning är att nu på nytt göra det vi gjorde för två generationer
sedan då kompanjonerna Haldan Nilson-Dag och Linus Westberg tillsammans med Västergötlands Fornminnesförening lyckades säkra den gamla slottsruinen i början av 1930 genom en arkeologisk
utgrävning med efterföljande restaurering. Medlen samlades in av privatpersoner och en handfull företag och sponsorer efter ett upprop liknande detta. Också denna gång står Fornminnesföreningen
bakom vårt upprop.

Vi har bildat en ideell förening för betjäntflygelns bevarande med målet att rädda byggnaden enligt vad som sägs i Martin Lindholms utredning. Länsstyrelsen har lovat att stödja oss ekonomiskt
i paritet med vad vi lyckas samla in. Vårt första delmål är att säkra grunden. Lyckas vi med det får vi lite andrum. Skiffertaket, som stått pall i 300 år, klarar förhoppningsvis några år till. Men vi klarar
inte denna stora utmaning ensamma och hoppas därför på allt stöd vi kan få.

Lidköping den 1 maj 2020

Monika Frykfeldt | Lars Nilson-Dag | Per Lindström | Margareta de Goys | Christina Leuhusen Nilson-Dag | Christian Söderholm | Eric Frykfeldt