Om föreningen

 

Föreningen för bevarande av Lindholmens betjäntflygel

Föreningens ändamål är att bevara Lindholmens betjäntflygel. Dels genom att samla in pengar till dess bevarande och dels genom att väcka intresse och insikt om flygelns unika kulturhistoriska värde.

Föreningen vill också verka för att bevarandet sker i enlighet med beprövad kunskap och i dialog med expertis.

Läs stadgarna här

Den ideella föreningen för betjäntflygelns bevarande bildades i maj 2020 av delägarna i Lindholmens gård.

I den utredning som Länsstyrelsen låtit göra om flygeln, har utredaren Martin Lindholm beskrivit inte bara byggnadens stora kulturhistoriska värde, utan också vad som bör göras och hur.

Vi delägare är överens med länsstyrelsen om att behålla flygeln sedan den säkrats som en tidskapsel, helt enligt utredningen.

Martin Lindholm bedömer kostnaderna till 11 503 000 kronor plus moms, inklusive 15 % för oförutsedda kostnader, in allés 14 miljoner kronor. Länsstyrelsen kan förväntas bidra med max halva den summa som vi lyckas samla in, och är beredda att påbörja arbetet när vi har de medel som krävs för att säkra grunden (ca 2–2,5 miljoner konor). Och det brådskar!

Läs hela utredningen här

Vi delägare känner att ett stort ansvar vilar på våra axlar för att bevara flygeln för kommande generationer. Den berättar så mycket om den fascinerande tid när Lindholmen var en händelserik plats i den svenska historien.

Flera åtgärder har redan vidtagits av oss delägare för att inte flygeln ska rasa, bland annat har vi låtit bygga stödjande järnbalkar, rengjort taket från 3 ton mossa, tätat fönster och tak hjälpligt, hållit marken under jämn temperatur under vinterhalvåret, tagit bort sly och träd runt byggnaden.

Men nu behöver vi alla ekonomiska bidrag vi kan få för att rädda betjäntflygeln!

Vill du gå med i föreningen – klicka här!

Läs verksamhetsberättelsen för 2022/2023: Verksamhetsberättelse

”Verksamhetsårets lyckade ansökningar, fortsatt stöd av Länsstyrelsen Västra Götaland, Bevarandeföreningens medlemmar och gårdens delägare, samt ideella insatser av ett antal stödjande personer i Strö gjorde att styrelsen fattade beslut om att genomföra hela den återstående grundförstärkningen under hösten 2023. Vi gjorde detta stärkta av Länsstyrelsens utvärdering av den första etappen och att Grundia under arbetet 2022 höll både budget och tidsplan trots att vi stötte på några oväntade tekniska utmaningar...”

Under hela hösten 2023 färdigställdes en helt ny grund under hela byggnaden, vilket gör att vi kan andas ut en smula och gå vidare med nästa steg i räddningsarbetet. Ett särskilt stort tack till Grevilli fond samt Lawskis fond/Kungliga Vitterhetsakademin som genom sina bidrag kunnat möjliggöra detta viktiga arbete.

 

Att läsa från verksamheten 2021: Årsberättelse, verksamhetsberättelse

Vi vill tacka alla som bidragit till Betjäntflygelns bevarande under det gångna året. Trots pandemin har vi kommit en bra bit på väg; Länsstyrelsens bidrag tillsammans med privata medel gör att vi kan börja säkra grunden till våren. Redan nu startar arbetet med att färdigställa flygeln för det omfattande arbetet.

VI vill särskilt tacka Konung Gustav den VI Adolfs fond för svensk kultur för 150 000 kronor samt det Eldhska priset som delägaren Per Lindström fick för sitt journalistiska arbete och fotografi i Lidköpingsbygden, se hans fina bok om Betjäntflygeln, och Per ger 100 000 kr av prispengarna till flygeln.

Under 2021 har följande genomförts:

 • Förstärkningar och säkringsarbeten avseende befintliga skador med syfte att hindra dels ras, dels skapa förutsättningar för kommande förstärkningsarbeten.
 • Uppmätning av byggnadens två plan.
 • Rumsbeskrivning avseende förberedande åtgärder i bottenvåningen.
 • Projektering av grundförstärkande åtgärder

Insatser 2022:

En stålkorsett runt flygelns södra del har monterats inför kommande arbete. 

Under augusti – oktober:

 1. Demontering och magasinering av byggnadsdelar i bottenvåningen i enlighet med Rumsbeskrivning inför grundförstärkande åtgärder.
 2. Grundförstärkande åtgärder i enlighet med projektering. Gjutning av ny grundplatta som skall hålla samman husets konstruktion i husets norra del.

Räddningsarbetet utförs av experter:

 • Projektledning och byggnadsantikvarie: Martin Lindholm, Lindholm Restaurering AB
 • Konstruktör: Anders Björkedal, BBK-AB
 • Geotekniker: Bohusgeo
 • Sakkunnig avseende grundförstärkning: Johan Tenhäll Grundia
 • Sakkunnig avseende puts och murning vid kommande fasad och murverksarbeten: Kristin Balksten, Balksten byggnadsvård.

Tack för bidrag!

Hittills har räddningsarbetet utgjorts av bidrag från Kung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Grevillis Fond, Råda El, Eldhska Stipendiet och delägarna till Lindholmens Gård samt medlemmarna i Föreningen för bevarandet av Lindholmens Betjäntflygel. Därutöver har Länsstyrelsen i Västra Götaland bidragit med medel, kunskap och engagemang.               

VI vill också framföra ett tack för arbetsinsatser och stöd från Conny Jonsson, Monica Axén, Mårten Sondén, Concil och Kjell Fredriksson.